વિવિધ ભાષાઓની સિનેમા

કાટ્રુ વેલિયિડઈ - તમિલ 

અ ડેથ ઇન ધ ગંજ - અંગ્રેજી અને બંંગાળી

સર્ટિફાઇડ કોપી (૨૦૧૦) - ફ્રેન્ચ, ઇટાલિયન અને અંગ્રેજી


વિસરનાઈ (૨૦૧૬) - તમિલ

No comments:

Post a Comment